top of page
תקנון האתר YAMA SPA

כללי
1. יש לקרוא תקנון זה במלואו. 

2. תקנון זה כתו
ב בלשון זכר מטעמי נוחות אך הינו מתייחס באופן שווה לשני המינים.
3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי הצרכן (להלן: הצרכן)
באתר https://www.yama-spa.co.il/  (להלן: האתר) ועל כל פעולה שתתבצע
על ידי הצרכן באמצעות האתר לרבות באמצעות הטלפון, מהווים הסכם מחייב בין
הצרכן לבין; יע״א מרכז לטיפול הגוף והנפש בע״מ , ח.פ. 516480878
רח׳ הנמל 9 מרינה מול אשקלון.
4. תקנון זה יחייב גם כל ספק כלפי מפעילת האתר, ובכל מקרה שהוא, לא ייראה
כהסכם לטובת צד שלישי כלשהו.
5. גלישה באתר וביצוע פעולה באמצעותו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי
התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש
באתר.
6. השימוש באתר כפוף להקפדה על כללי תקנון זה. 
7. אחריות מפעילת האתר מוגבלת כמפורט בהסכם זה. 
8. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לפעולות בין צדדים שלישיים. אין להפר את זכויות
הקניין הרוחני של מפעילת האתר ואין להפר זכויות קניין רוחני או כל זכות אחרת של
צד שלישי. 
9. הוראות אלה חלות, ללא הגבלה, על כל הצרכנים באתר ועל הספקים המציעים את
שירותיהם למכירה באמצעות האתר.
10. שינויים בתקנון. תקנון זה ניתן לשינוי בכל עת ע"י מפעילת האתר, על פי שיקול
דעתה הבלעדי וכפי שיבוצע מעת לעת.
11. שירות לקוחות, לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לימה ספא
בטלפון שמספרו 074-7973003 או לכתובת המייל info@yama-spa.co.il

כשירות
13. באתר רשאי להשתמש בגיר, בן 18 ומעלה בהתאם להגדרות לחוק הכשירות
והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, המחזיק באמצעי תשלום תקף. אין אפשרות לביצוע
הזמנות ללא מסירת פרטי כרטיס אשראי כאשר כל רכישה כפופה לאישור חברת
האשראי, לרבות פרטים מזהים ובכלל זה שם פרטי ושם משפחה מלאים, מספר
תעודת זהות, שנת לידה, כתובת מגורים, כתובת מייל ומספר טלפון.
14. לידיעתך- מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, מוסר פרטים כאמור יהא
אחראי לכל נזק שייגרם לו ו/או לאחר עקב ביצוע הפעולה כאמור.
תנאי אספקת השירותים
15. ביצוע הזמנה באתר אינו מהווה אישור הזמנה סופי.
16. לאחר ביצוע כל הזמנה, יישלח מסרון ו/או הודעת מייל ו/או נציג מטעם מפעילת
האתר ייצור קשר עם המזמין במספר הטלפון שהוזן בעת הרכישה, על מנת לאשר
את ההזמנה ולבחור את תאריך ושעת הפעילות שנרכשה.
17. שיחה כאמור בסעיף 16 לעיל ו/או מסרון ו/או הודעת מייל, ביחד ולחוד, שנשלחו
לטלפון שהוזן בעת ההזמנה מהווים ביחד ולחוד אישור הזמנה סופי. 
ביטול הזמנה טרם קבלת השירות
20. הצרכן זכאי לבטל את הזמנתו והעסקה עד 14 ימי עסקים ממועד ביצוע העסקה, או
מקבלת מסמך הגילוי לפי המאוחר מבין השניים וזאת בתנאי שהביטול יעשה עד 7
ימי עסקים שאינם ימי מנוחה לפי מתן השירות בטרם מועד מתן השירות.
21. בקשת ביטול תועבר לידי החברה בהודעה טלפונית לביטול השירות מול בית
העסק, לא תהווה לכשעצמה הודעת ביטול כדין ועל הצרכן לשלוח הודעה בכתב
באחת החלופות לעיל.
22. ביטול בשל אי התאמה בין הפרטים שנמסרו במסמך הגילוי למימושם בפועל, או
בשל אי אספקה במועד של השירות, החברה תשיב לצרכן את מלוא התמורה
ששולמה בפועל בניכוי של 5% עמלת סליקת כרטיסי אשראי.
23. ביטול שלא בשל אי התאמה כאמור לעיל ו/או שלא בהתאם להוראות תקנון זה, יגרור
ניכוי דמי ביטול בגובה של:
1. דמי ביטול עד 48 שעות ממועד האירוח 25% מערך ההזמנה.
2. דמי הביטול עד 24 שעות ממועד האירוח 50% מערך ההזמנה
3. דמי הביטול החל מ 24 שעות והלאה 100% מערך ההזמנה.

24. באתר עלולים להיווצר בתום לב אי דיוקים או שגיאות דפוס וכן אי התאמה של צבעי
המוצרים לצבעם המציאות.
25. בכל מקרה התמונות באתר הינן להמחשה בלבד ועל הצרכן לוודא את נראות
השירות שהוא רוכש.
26. בעת ביצוע ההזמנה באתר ואישור כי קרא את תקנון האתר, הצרכן מאשר כי תקנון
על כל סעיפיו ותתי סעיפים מהווים טופס גילוי נאות לצרכן.
ביטול הזמנה על ידי מפעילת האתר
28. מפעילת האתר, רשאית לבטל כל הזמנה ו/או למנוע מצרכן לבצע הזמנה באמצעות
האתר, באמצעות חסימתו, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים, אשר אינם מהווים

רשימה ממצה:
1. הצרכן ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין ביחס לשימוש
באתר;
2. הצרכן הפר תנאי מתנאי תקנון זה;
3. הצרכן מסר בעת ההרשמה ו/או ההזמנה ו/או לאחר מכן, בכתב ו/או בטלפון,
פרטים מטעים;
4. הצרכן ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בפעילות האתר ו/או במי
מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או מי מנותני השירותים ו/או בצד
ג׳ כלשהו ;
5. בכל מקרה בו נפלה בתיאור המוצר טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה,
בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאורו;
29. הודעה על ביטול ההזמנה יכול שתימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת דואר
אלקטרוני המעודכנת בכרטיס הלקוח;
30. בעת הביטול יבוצע החזר ללקוח לאמצעי התשלום עימו ביצע את ההזמנה ובהתאם
לתנאי חברת האשראי עימה בוצע התשלום.
31. באחריות הלקוח לעדכן את החברה בדבר החלפת פרטי ההתקשרות עימו לרבות
כתובת מגורים, כתובת דוא״ל וטלפון.

מדיניות פרטיות
32. מדיניות פרטיות. השימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק
בלתי נפרד מתקנון זה. אנא קרא אותה בעיון. מובהר כי בעת הרישום לאתר וכן בעת
ביצוע פעולה באתר הנך רשאי להסכים לקבל הודעות שונות, לרבות דברי פרסומת
והודעות שירות ומערכת, מאת מפעילת האתר ו/או מי מטעמה.
33. הצרכן מסכים מפורשות לקבל הודעות מערכת, משובים והודעות שירות או אחרות
לפרטי ההתקשרות שמסר בעת ביצוע רכישתו באתר זה.
34. בקשת הסרה לפי חוק התקשורת: הצרכן רשאי, בכל עת, לבקש להיות מוסר
מרשימת התפוצה של מפעילת האתר, לרבות באמצעות לחיצה על קישור ההסרה
בתחתית כל הודעת פרסומת שתשלח אליך מאת מפעילת האתר או באמצעות
שליחת בקשת הסרה לכתובת המייל כאמור בסעיף 17 להלן. במקרה כזה לא
יישלחו אל הצרכן הודעות המהוות דבר פרסומת כהגדרתו בחוק.
35. בקשת הסרה או עיון במידע לפי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981:
1. הצרכן רשאי לבקש לעיין בפרטיו המוחזקים על ידי מפעילת האתר, מובהר
כי המידע מוחזק למשך תקופה מוגבלת של שנה אחת בלבד.
2. הצרכן רשאי להגיש בקשה לתיקון המידע ו/או למחיקתו.
3. מפעילת האתר רשאית לתקן את המידע או למחוק אותו. מובהר כי במקרה
של מחיקה יימחקו כל הרשומים הנוגעים לצרכן למעט בקשת המחיקה עצמה
ונתונים אודות פעולות אשר בוצעו על ידי הצרכן באתר לרבות הזמנות
וחשבונית מס קבלה.

שימוש במידע שבאתר
36. במהלך הרישום לאתר, נדרשים גולשי האתר למסור את פרטיהם האישים ובכלל זה:
שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון. גולש אשר מסר את
פרטיו נותן בזאת את הסכמתו להצטרף לרשימת התפוצה של האתר. האתר שומר
לעצמו את הזכות לשלוח מעת לעת הודעות באמצעות דיוור אלקטרוני ו/או הודעות
SMS ו/או בכל דרך אחרת שרואה הוא לנכון בהתאם לחוק התקשורת(בזק ושידורים) (תיקון מס׳; 40), התש״ס 2008
 
 
שונות
פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי
מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בכל אחת מערי המחוז של
בתי המשפט במחוז תל אביב והמרכז.
37. כל המחירים באתר בשקלים וכוללים מע״מ כחוק.
38. כל לקוח שמזמין טיפול מחויב עם הגעתו לספא למלא ולחתום על הצהרת בריאות
המאפשרת קבלת טיפול.
39. בעת ביצוע כל הזמנה, הלקוח מאשר כי קרא תקנון זה והסכים עם האמור בו
במלואו. כניסה לאתר והזמנה באתר מהווים אישור תקנון זה.
קנייה מהנה ובטוחה YAMA SPA אשקלון.
bottom of page